Fotosoutěž NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK V ZEMĚRÁJI

Užili jste si v Zeměráji hezký den a podařilo se vám fotograficky zachytit některé zajímavé okamžiky? Podělte se o ně s ostatními v naší fotosoutěži! Vyhrát můžete dárkovou vstupenku pro 4 osoby a další zajímavé ceny (více v pravidlech fotosoutěže).

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE „NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK V ZEMĚRÁJI“

Tento dokument stanovuje úplná závazná pravidla fotografické soutěže s názvem „Nejlepší zážitek v Zeměráji“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci zveřejněním vlastních fotografií hrají o ceny poskytnuté společností ArcheVia s.r.o. provozující Zážitkový park Zeměráj.

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je ArcheVia s.r.o., Komárkova 1195/21, Praha 4, PSČ 14800, IČ 27866301, DIČ: CZ27866301. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 122719 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).

2. Místo a čas konání
Soutěž se koná na webové stránce https://www.zemeraj.cz/fotosoutez/ a prostřednictvím sdílení na sociálních sítích, zejména Facebook na stránce https://www.facebook.com/Zemeraj/.
Účastníci mohou poskytovat své fotografie v době od 1. 7. 2019 10:00 hodin do 31. 8. 2019 18:00 hodin (dále jen „doba konání soutěže“). Během této doby jsou zároveň fotografie zveřejňovány na internetu a je u nich umožněno divácké hlasování.
Do 6. 9. 2019 budou zveřejněny výsledky soutěže, a to tři vítězové diváckého hlasování a jeden vítěz vybraný odbornou porotou soutěže. O výhře budou účastníci informováni e-mailem, který uvedli při přihlášení do soutěže.

3. Určení výherce a ceny
Diváckou soutěž vyhrávají tři fotografie s nejvyšším počtem platných diváckých hlasů, tedy s označením „To se mi líbí“ uvedené u fotografií.
Odbornou soutěž vyhrává jedna fotografie vybraná porotou pořadatele.

Hlavní cenou v divácké soutěži za první tři místa a v odborné soutěži za první místo je dárková vstupenka do Zeměráje pro 4 osoby platná do 27. září 2020, zaslaná elektronicky.

K tomu pořadatel poskytne další ocenění:

Za první místo v divácké soutěži
2x mapy k hledání pokladu + 4x výroba hliněného amuletu + 2x výzkum v archeologickém nalezišti + 2x hliněný výrobek na hrnčířském kruhu + 4x střelba z luku.

Za druhé místo v divácké soutěži
2x mapy k hledání pokladu + 4x výroba hliněného amuletu

Za třetí místo v divácké soutěži
1x mapa k hledání pokladu

Za první místo v odborné soutěži
2x mapy k hledání pokladu + 4x výroba hliněného amuletu + 2x výzkum v archeologickém nalezišti + 2x hliněný výrobek na hrnčířském kruhu + 4x střelba z luku.

Nejlépe hodnocených 10 fotografií bude zároveň zveřejněno v oddílu TOP 10.

Výhry nelze vyplatit ani kompenzovat v hotovosti ani plnit alternativně. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

4. Účast
Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba bez omezení věku (dále jen „účastník“) a to pouze s jednou fotografií v elektronické podobě a parametrech stanovených přihlašovací aplikací. Každá fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník odesláním fotografie vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadavky soutěže, nedodrží její pravidla nebo přihlásí fotografii, kterou pořadatel bude považovat za nevhodnou. Určení vhodnosti či nevhodnosti fotografie je zcela v kompetenci pořadatele.
Vyloučen ze soutěže bude dále každý účastník, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě. O vyloučení bude účastník informován e-mailem, který uvedl při přihlášení do soutěže. Vyloučením ze soutěže ztrácí účastník nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

5. Soutěžní podmínky
Účastník soutěže může zaslat nejvýše jednu fotografii v elektronické podobě prostřednictvím přihlašovací aplikace, v níž uvede své jméno a e-mailovou adresu, název fotografie a volitelně i její popis.
Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:
- musí být pořízena během návštěvy Zážitkového parku Zeměráj
- obsah fotografie musí odpovídat tématu soutěže – Nejlepší zážitek v Zeměráji; o splnění tématu soutěže rozhoduje pořadatel
- fotografie musí mít rozměry nejvýše 1400 x 600 px
- fotografie nesmí být vulgární či urážlivá
Poskytnutá fotografie bude nejdříve posouzena pořadatelem a následně schválena či odmítnuta. Účastník v obou případech obdrží potvrzení e-mailovou zprávou. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena.

6. Osobní údaje
Účastí v soutěži účastník výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.
Odesláním fotografie poskytuje účastník oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít. Tato licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití.
Účastník uděluje zasláním fotografií pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem vyhlášení vítězů a předání výhry, a to na dobu 1 roku od prvního přihlášení do soutěže. Osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Souhlas uděluje účastník podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Správcem osobních údajů je pořadatel.
Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

7. Další ustanovení
Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a účastníky se řídí právním řádem České republiky.
Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook, Inc. Informace o soutěžících jsou poskytnuty neuzavřenému počtu příjemců informace a ne společnosti Facebook, Inc. Tato společnost je osvobozena od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků vyplývajících z této soutěže.

V Praze dne 1. 7. 2019