Fauna

Druhová rozmanitost je v oblasti Zeměráje dána různorodostí krajiny. Nacházejí se tu pole, louky, lesy, rybníky, tůně a potůčky. Údolí dominuje Hrejkovický potok. Jako tzv. biokoridor slouží k volnému pohybu živočichů i ke vzniku a rozšiřování teritorií a lovišť jezevců či vyder, po kterých můžete najít různé stopy.

Pastviny (původně velká pole) sice kvůli dříve intenzivně hnojené půdě nejsou bohaté na rostlinné druhy a není tu příliš opylovačů jako jsou motýli, včely či někteří brouci, ale zbylé druhy toto místo vyplňují svou početností (například hraboši). A právě polní hlodavci jsou častou kořistí pro dravce – káně či sovy.

Aleje a remízky poskytují stín a útočiště. Člověk si zde odpočine a ptáci štěbetající ve větvích stromů staví hnízda a vychovávají mláďata. Typický zástupce ptáků, kterého zde uslyšíte, je strnad obecný.

Na postupně obnovovaných květnatých loukách v blízkosti rybníků poletují motýli a vážky, květiny navštěvují opylovači, díky kterým zde nechybí ani jejich přirození predátoři – pavouci, žáby či ještěrky, které se vyhřívají na dominujících granodioritových balvanech. Hojným druhem hada je neškodná užovka obojková lovící místní skokany. V rybnících lze vidět různé druhy ryb spolu se žábami, kachny divoké a vodní květiny lákající hmyz. Obvykle se tato kombinace živočichů a rostlin vylučuje, ale kvůli útokům vyder a rybožravých vodních ptáků nemají ryby možnost se namnožit tolik, aby mohly ohrozit populace žab či rostlin. Rybníky stále proudí voda vlévající se do Hrejkovického potoka, udržuje tak v nich čistotu a okysličuje je i během letních měsíců.

Obojživelníci

Krajina je příhodná pro výskyt obojživelníků. Je zde mnoho tůní, několik drobných vodotečí podél Hrejkovického potoka a dva malé rybníky s vodní květenou, na které se mohou uchytávat vajíčka převažujících skokanů zelených. Ti se drží v blízkosti rybníka i v dospělosti, oproti tzv. hnědým skokanům, například skokanovi štíhlému. Lze ho potkat mimo období páření na kraji lesíka v sušších místech stejně jako ropuchu obecnou. V potoce se vyskytuje kuňka obecná, která se drží v tůňkách vytvořených naplaveninami (někdy i mezi rostlinami v menších vodotečích) nebo ve spleti rostlin na vysluněných místech. Je známá svou reakcí na predátory tzv. kunčím reflexem, kdy ukazuje své výstražné černo-oranžové zbarvení na břiše. Dále tu lze spatřit běžného čolka obecného.

Plazi

Mezi nejčastější plazy u nás patří užovka obojková, kterou díky vysokému počtu žab potkáte na mnoha místech. Díky zvláštnímu zbarvení si ji v Česku nelze splést s jiným hadem. Má výrazně žluté půlměsíčky za hlavou a tělo je celé šedé. Je to také zdatný plavec. Obvykle žije v blízkosti vodních nádrží. Vyskytuje se tu i ještěrka obecná nebo všudybyl slepýš křehký.

Ptáci

Jižní Čechy jsou obecně známy vysokým počtem druhů ptáků a nejen těch vodních, kteří okupují rybníky všech velikostí. Některé vzácné druhy můžete vidět i v Zeměráji, jak přeletují na svá pravidelná hnízdiště blízko velkých rybníků. Je to například čáp černý nebo orel mořský. V pozdních večerních hodinách se pak na okolní pole a louky slétávají sovy – výr velký či puštík obecný a loví drobné hlodavce.
Od jara až do podzimu jsou zde slyšet nejrůznější pěvci. K běžným druhům patří strnadi, sýkory, pěnkavy, pěnice (čtyři z pěti druhů), drozdi, kosi a další. V oblasti Písecka se podle průzkumů nachází i nejmenší druhy ptáků Evropy jako střízlík obecný, sova kulíšek a vůbec nejmenší králíček obecný. Nejčastějšími návštěvníky jsou konipas bílý a vlaštovka obecná. Výjimečné je pak zaslechnutí žluvy hajní, která má nezaměnitelný flétnovitý hlas.

Savci

Mezi časté zimní a jarní návštěvníky zvláště rybníků patří vydra říční. Na okraji areálu Zeměráje byly nalezeny i stopy teritoriálního jezevce lesního. Je to důkaz, že zdejší krajina je, i přes omezení způsobené sousedící daňčí oborou, stále průchozí a atraktivní pro volně žijící zvířata. Také je tu pro srnce obecné a zajíce polní dost keříků na okousávání. Podle stop a četnosti denních a nočních dravců a stop dalších predátorů jako je liška obecná pak můžeme soudit, že je zde velká populace hrabošů polních, jejich snadná kořist.