Fauna

Druhová rozmanitost zvířectva je v oblasti Zeměráje dána různorodostí krajiny. Nacházejí se tu pole, louky, lesy, rybníky, tůně a potůčky. Údolí dominuje Hrejkovický potok. Jako tzv. biokoridor slouží k volnému pohybu živočichů i ke vzniku a rozšiřování teritorií a lovišť jezevců či vyder, po kterých můžete najít různé stopy.

Pastviny (původně velká pole) sice kvůli dříve intenzivně hnojené půdě nejsou bohaté na rostlinné druhy a není tu příliš opylovačů jako jsou motýli, včely či někteří brouci, ale zbylé druhy toto místo vyplňují svou početností (například hraboši). A právě polní hlodavci jsou častou kořistí pro dravce – káně či sovy.

Aleje a remízky poskytují stín a útočiště. Člověk si zde odpočine a ptáci štěbetající ve větvích stromů staví hnízda a vychovávají mláďata. Typický zástupce ptáků, kterého zde uslyšíte, je strnad obecný.

Na postupně obnovovaných květnatých loukách v blízkosti rybníků poletují motýli a vážky, květiny navštěvují opylovači, díky kterým zde nechybí ani jejich přirození predátoři pavouci, žáby či ještěrky, které se vyhřívají na dominujících granodioritových balvanech. Hojným druhem hada je neškodná užovka obojková lovící místní skokany. V rybnících lze vidět různé druhy ryb spolu se žábami, kachny divoké a vodní květiny lákající hmyz. Obvykle se tato kombinace živočichů a rostlin vylučuje, ale kvůli útokům vyder a rybožravých vodních ptáků nemají ryby možnost se namnožit tolik, aby mohly ohrozit populace žab či rostlin. Rybníky stále proudí voda vlévající se do Hrejkovického potoka, udržuje tak v nich čistotu a okysličuje je i během letních měsíců.

Obojživelníci

Krajina je příhodná pro výskyt obojživelníků. Je zde mnoho tůní, několik drobných vodotečí podél Hrejkovického potoka a dva malé rybníky s vodní květenou, na které se mohou uchytávat vajíčka převažujících skokanů zelených. Ti se drží v blízkosti rybníka i v dospělosti, oproti tzv. hnědým skokanům, například skokanovi štíhlému. Lze ho potkat mimo období páření na kraji lesíka v sušších místech stejně jako ropuchu obecnou. V potoce se vyskytuje kuňka obecná, která se drží v tůňkách vytvořených naplaveninami (někdy i mezi rostlinami v menších vodotečích) nebo ve spleti rostlin na vysluněných místech. Je známá svou reakcí na predátory tzv. kunčím reflexem, kdy ukazuje své výstražné černo-oranžové zbarvení na břiše. Dále tu lze spatřit běžného čolka obecného.

Plazi

Mezi nejčastější plazy u nás patří užovka obojková, kterou díky vysokému počtu žab potkáte na mnoha místech. Díky zvláštnímu zbarvení si ji v Česku nelze splést s jiným hadem. Má výrazně žluté půlměsíčky za hlavou a tělo je celé šedé. Je to také zdatný plavec. Obvykle žije v blízkosti vodních nádrží. Vyskytuje se tu i ještěrka obecná nebo všudybyl slepýš křehký.

Ptáci

Jižní Čechy jsou obecně známy vysokým počtem druhů ptáků a nejen těch vodních, kteří okupují rybníky všech velikostí. Některé vzácné druhy můžete vidět i v Zeměráji, jak přeletují na svá pravidelná hnízdiště blízko velkých rybníků. Je to například čáp černý nebo orel mořský. V pozdních večerních hodinách se pak na okolní pole a louky slétávají sovy – výr velký či puštík obecný a loví drobné hlodavce.
Od jara až do podzimu jsou zde slyšet nejrůznější pěvci. K běžným druhům patří strnadi, sýkory, pěnkavy, pěnice (čtyři z pěti druhů), drozdi, kosi a další. V oblasti Písecka se podle průzkumů nachází i nejmenší druhy ptáků Evropy jako střízlík obecný, sova kulíšek a vůbec nejmenší králíček obecný. Nejčastějšími návštěvníky jsou konipas bílý a vlaštovka obecná. Výjimečné je pak zaslechnutí žluvy hajní, která má nezaměnitelný flétnovitý hlas.

Savci

Mezi časté zimní a jarní návštěvníky zvláště rybníků patří vydra říční. Na okraji areálu Zeměráje byly nalezeny i stopy teritoriálního jezevce lesního. Je to důkaz, že zdejší krajina je, i přes omezení vyvolané sousedící daňčí oborou, stále průchozí a atraktivní pro volně žijící zvířata. Také je tu pro srnce obecné a zajíce polní dost keříků na okousávání. Podle stop a četnosti denních a nočních dravců a stop dalších predátorů jako je liška obecná pak můžeme soudit, že je zde velká populace hrabošů polních, jejich snadná kořist.