Filozofie

„Z těch dědů a bab,
co přede mnou vodám cestu písní otvírali,
co zde studny roubili a pevné plátno tkali,
z těch jsem a vracím se k nim znova.
Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč,
z ruky do ruky si stále podáváme těžký klíč – klíč od domova.“

Miloslav Bureš

Zážitkový park Zeměráj je místem, které vám nabízí jedinečnou možnost prožitku sounáležitosti se životem našich předků, úzce spojeným s cyklickým během přírodních dějů. Rozmanitost přírody zde může člověk vnímat nejen zrakem a sluchem, ale také prostřednictvím svých bosých nohou, rukou, nosem i ústy. Bosé nohy budou masírovány chůzí po přírodní stezce, která prochází loukou starých časů i lesem, přes mohutné žulové balvany, vodou potoka i stinným loubím keřů lemujícím okraj pole osetého historickými plodinami. Povrch stezky je upraven tak, aby se vaše nohy po tomto zážitku cítily jako znovuzrozené. Sluch může odpočívat poslechem zpěvu ptáků a větru v korunách stromů, zurčením potoka, bečením ovcí i kvákáním žab. Svým čichem můžete procítit svěží vůni lesa, dřeva, jahod i tlejícího listí nebo opojnou směs vůní bylinkových mezí. Svýma rukama můžete příst a tkát, vytočit misku z hlíny, vytvořit amulet pro štěstí či jiná vlastní díla z mnoha inspirativních materiálů. Zábavnou formou se seznámíte s venkovským životem v raném středověku, i o tom, jak jej odhalují a zkoumají archeologové. Poznáte i život našich předků v době nepříliš vzdálené, lidovou architekturu a tradiční řemesla. O zážitky pro mlsné jazyky se postará dobře propečené maso, obilné kaše, zelné placky, sladké palačinky, ovocné nápoje, pivo, víno i medovina.

Zážitkový park Zeměráj je jedinečný nejen komplexností smyslových zážitků, ale zejména jejich propojením se získáváním nových informací a poznáváním širších souvislostí kontinuity lidského života a soužití s přírodou. V tomto směru se zde výrazně uplatňuje také prvek hravosti a fyzického pohybu. V Zeměráji najdete téměř stovku různých herních prvků, hlavolamů a interaktivních úkolů aktivujících vaši kreativitu, pozornost, zručnost, obratnost, rovnováhu, schopnost měnit zažité stereotypy. Každé místo Zeměráje je koncipováno tak, aby na vás působilo více podnětů současně a tím byl pro vás zážitek zajímavější a získaný poznatek trvalejší.

Zážitkový park Zeměráj je ojedinělý také svým sociálním aspektem. Prostřednictvím pořádání nápaditých vzdělávacích a zážitkových programů umožňuje návštěvníkům zapojení do smysluplné činnosti a zajímavých aktivit, které vedou člověka k přátelskému a zodpovědnému jednání k ostatním lidem, ke zvířatům a k přírodě. Přispívají ke zdravému životnímu stylu a nabízejí prostor pro vzájemné setkávání, seberealizaci a vytváření hlubšího vztahu k místu, kde žijeme. Tento aspekt nabývá na významu zvláště v současné době poznamenané morální krizí, kdy se život jedince tříští na řadu míst, vztahů a prostorů, kde právě pobývá, přechodně bydlí či pracuje. Fenomén domova má ale pro člověka a utváření jeho osobnosti nezastupitelné místo. Většina lidí se potřebuje v nějaké míře vztahovat k nějakému prostoru a vnímat jej jako těžiště, záchytný bod svého života, mít možnost čerpat sílu z vědomí existence vlastních kořenů, z generací předků. Bez kontinuity a řádu vzniká chaos, ztráta smyslu a deprese. Zážitkový park Zeměráj je místem vytváření vztahu člověka k domovu, k vlastní zemi.