Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej elektronických vstupenek (eVstupenek) prostřednictvím internetu

1. Obecná ustanovení

1.1. ArcheVia, s.r.o. se sídlem Komárkova 1195/21, Praha 4, PSČ 148 00, IČ: 27866301, DIČ: CZ27866301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 122719 (dále jen „provozovatel“), provozuje Zážitkový park Zeměráj (dále jen „Zeměráj“) na adrese Kovářov 201, PSČ 398 55.

1.2. Kontaktní adresou pro zákazníky podle těchto obchodních podmínek je e-mail: vstupenky@zemeraj.cz .

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z právních vztahů vzniklých při nákupu eVstupenky k návštěvě Zeměráje uskutečněné zákazníkem prostřednictvím webové stránky na adrese www.zemeraj.cz. Nákupem eVstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené nákupem eVstupenky mezi zákazníkem a provozovatelem.

1.5. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, tisk eVstupenky) si hradí zákazník sám.

1.6. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Nákup eVstupenky

2.1. Nákup eVstupenky z jiného než oficiálního zdroje na webové adrese provozovatele není platný.

2.2. Aplikace je určena pouze pro individuální prodej – není určena k hromadným nákupům vstupenek například pro školní skupiny.

2.3. eVstupenka má platnost pro jednorázový vstup do Zeměráje po celou návštěvní sezonu v roce nákupu. Dárková „vánoční“ eVstupenka zakoupená v době od 1.11. do 31.12. má platnost do konce následující návštěvní sezony. Lze ji využít kdykoliv během otvírací doby, rezervace konkrétního termínu návštěvy není potřeba. Za nevyužité eVstupenky se peníze nevrací.

2.4. Zákazníkovi je umožněn nákup eVstupenky bez registrace. V procesu nákupu je nutné správně a pravdivě uvést nezbytné požadované údaje, tj. jméno a příjmení včetně funkční e-mailové adresy, na kterou bude doručena eVstupenka. Údaje uvedené při nákupu eVstupenky jsou provozovatelem považovány za pravdivé. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, platnost či dostupnost zadané e-mailové adresy. Doručení eVstupenky jiným než elektronickým způsobem není možné.

2.5. eVstupenku lze zaplatit platební kartou VISA, VISA Electron, Maestro a MasterCard nebo okamžitým bankovním převodem českých bank. Cena jednotlivé eVstupenky je uvedena před vložením do Košíku a konečná cena včetně DPH je uvedena během procesu nákupu na stránce Pokladny před potvrzením nákupu. Za on-line platbu nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky.

2.6. Platby on-line jsou přijímány prostřednictvím zabezpečené platební brány provozované společností PayU S.A., se sídlem 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polsko, kancelář v ČR Na Strži 61a, 140 00 Praha 4, zákaznický servis tel.: +420 296 182 222, email: podpora@payu.cz. Platební brána využívá nejmodernější technologie a splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria.

2.7. Provozovatel nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně.

2.8. Po přijetí platby je eVstupenka automaticky odeslána na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu (v nastavení e-mailu je nutné povolit zobrazování či stahování obrázků resp. vzdáleného obsahu včetně příloh). Zákazník souhlasí s tím, že rovněž obdrží elektronická potvrzení o přijetí objednávky a o zaplacení včetně faktury ve formátu pdf. Pozor, v některých případech může být e-mail doručen do složky SPAM!

2.9. Zákazník může eVstupenku vytisknout (stačí černobíle) v původní nezmenšené velikosti na papír (A4) nebo ji korektně zobrazit na svém chytrém telefonu tak, aby eVstupenka byla dobře čitelná celá včetně bezpečnostního QR kódu. Papírovou eVstupenkou či její elektronickou verzí v mobilu se zákazník prokáže u vstupní pokladny Zeměráje, kde bude zkontrolována oskenováním QR kódu, jenž je unikátní součástí každé eVstupenky.

2.10. Bez validního QR kódu je eVstupenka neplatná! Jestliže z eVstupenky nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami, je eVstupenka neplatná. V případě dodatečného ověřování její platnosti například na základě potvrzení o provedené platbě může být účtován manipulační poplatek.

2.11. Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Zákazník je povinen eVstupenku bezpečně uchovávat, veřejně ji neukazovat, nesdílet jí a nepřeposílat, aby nemohla být zneužita. Vstup do Zeměráje bude umožněn pouze na základě takové eVstupenky, která bude předložena ve vstupní pokladně Zeměráje jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo její kopie nebude vstup do Zeměráje umožněn, bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

3. Vracení vstupného a reklamace

3.1. Zákazník bere na vědomí, že z důvodu dle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu eVstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť v daném případě jde o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.

3.2. eVstupenku nelze vyměnit ani odkoupit zpět, nelze vystavit ani její duplikát. V případě smazání, poškození, zničení, ztráty nebo odcizení eVstupenky nebude eVstupenka provozovatelem bezplatně nahrazena novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada. Za nevyužité eVstupenky se peníze nevrací.

3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu otvírací doby Zeměráje. V takovém případě provozovatel změnu oznámí na webové stránce či jinými dostupnými prostředky nejméně jeden den předem. Provozovatel nenese odpovědnost, pokud se zákazník s touto změnou otvírací doby včas neseznámí.

3.4. V případě změny otvírací doby Zeměráje, pokud zákazník odmítne Zeměráj navštívit v jiném termínu, může zákazník s již zakoupenou eVstupenkou písemně požádat o vrácení zaplaceného vstupného v plné výši prostřednictvím e-mailové adresy vstupenky@zemeraj.cz, a to bez zbytečného odkladu. K žádosti je třeba připojit platnou (dosud neuplatněnou) eVstupenku. Zaplacenou částku za eVstupenku provozovatel neprodleně vrátí bankovním převodem na účet zákazníka.

3.5. Náhrada jiných nákladů (např. ubytování, doprava, poštovné) se neposkytuje.

3.6. V případě, že zákazníkovi bude po provedení on-line platby za eVstupenku pomocí platební karty při nákupu na internetu odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je zákazník povinen tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu zákazníkem použitou k platbě za eVstupenku nebo u banky, u níž zákazník provedl platbu za eVstupenku bankovním převodem.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Zákazník poskytuje nákupem eVstupenky přes internet provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb. a  Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR) v platném znění, své osobní údaje v omezeném nezbytném rozsahu: jméno, příjmení a e-mailová adresa, za účelem plnění smlouvy, tj. nákupu eVstupenky prostřednictvím internetu, případně pro účely reklamace nákupu. Osobní údaje budou užívány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich použití. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů a právo být zapomenut.

4.2. Provozovatel garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou obchodována nebo převedena na třetí osobu. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s platnými předpisy a budou užívány omezeně pouze pro účely plnění smlouvy.

4.3. Platební údaje, které slouží k nákupu eVstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečenou internetovou platební bránu a provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu s platnými předpisy a všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto platebních služeb.

5. Společná a závěrečná ustanovení

5.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, případně se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.3. V případě, že mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem eVstupenky, a nepodaří se jej vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz.

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změny jsou závazné a účinné ode dne zveřejnění na webových stránkách, není-li v obchodních podmínkách uvedeno pozdější datum. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1. 3. 2024.

« Zpět na prodej eVstupenek